Tebenned bíztunk eleitől fogva... főoldal | hírek | áhítatok | archívum | könyv | imádságok böjtre | üzenőfal | adatvédelem | kapcsolat

Böjt 40 napjára 40 kérdés

Jézus arcvonásai

ALÁZATOS

Hogyan hat rám Jézus alázata?

Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is
Fil 2,5


CSENDES

Hogyan hat rám Jézus csendessége?

Az ilyeneknek azonban rendeljük és kérjük őket a mi Urunk Jézus Krisztusra, hogy csendesen munkálkodva, a magok kenyerét egyék.
2Thess 3,12


BÉKESZERETŐ

Hogyan hat rám Jézus békeszerető arcvonása?

Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben.
2Kor 4,10

És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
Fil 4,7

Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által
Rm 5,1


FIGYELMES

Milyennek látom Jézus figyelmességét?

És minden nap egyakarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben örömmel és tiszta szívvel. Dicsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva.
Csel 2,47


ŐSZINTE

Milyennek látom Jézus őszinteségét?

Mert a mi dicsekedésünk ez, lelkiismeretünk bizonysága, hogy isteni őszinteséggel és tisztasággal, nem testi bölcseséggel, hanem Isten kegyelmével forgolódtunk a világon, kiváltképen pedig ti köztetek.
2Kor1,12


HŰSÉGES

Hogyan hat rám Krisztus hűsége?

Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt a kik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!
Jel 14,12


SZELÍD

Milyennek látom Jézus szelídségét?

A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel!
Fil 4,5

Magam pedig, én Pál, kérlek titeket a Krisztus szelídségére és engedelmességére, a ki szemtől szemben ugyan alázatos vagyok közöttetek, de távol bátor vagyok irántatok
2Kor 10,1


MINDENTUDÓ

Milyennek látom Jézust, aki mindent tud?

A Thiatirabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg: Ezt mondja az Isten Fia, a kinek szemei olyanok, mint a tűzláng, és a kinek lábai hasonlók az ízzó fényű érczhez: Tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, és hitedet és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél.
Jel 2. 19.


SZERETŐ

Jézus szeretete hogyan hat most rám?

Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.
1Jn 4,9


BÖLCS

Krisztus bölcsessége miként él bennem?

Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké. Ámen.
2Pt 3,18


GONDOSKODÓ

Milyennek látom a gondoskodó Jézus Krisztust?

Hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok.
1Kor 12,25


JÓSZÍVŰ

Jézus Krisztus jószívűsége hogyan hat rám?

Hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, a mely általunk hálaadást szerez az Istennek. Amennyiben e szolgálat próbája által dicsőítik az Istent a ti Krisztus evangéliumát valló engedelmességtekért, … jószívűségtekért.
2Kor 9,11.13


KITARTÓ

Hogyan hat rám Jézus kitartása?

Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért.
Zsid 12,1


IGAZSÁGOS

Milyennek látom most az igazságos Jézust?

Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfelejtkezzék a ti cselekedeteitekről és a szeretetről, melyet tanúsítottatok az ő neve iránt, mint a kik szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.
Zsid 6,10


ÖNMEGTARTÓZTATÓ

Milyennek látom az önmegtartóztató Jézust?

Mert az ilyenek a mi Urunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem az ő hasuknak; és nyájas beszéddel, meg hízelkedéssel megcsalják az ártatlanoknak szívét.
Rm 16,18

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.
Rm 13,14


ÍTÉLŐ

Milyennek látom az ítélő Krisztus arcvonásait?

Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, a ki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában.
2Tim 4,1


TÜRELMES

Jézus türelmessége hogyan hat rám?

Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes.
2Tim 2,24


KEDVES

Jézus kedves arcvonása hogyan hat rám?

Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk.
Rm 15,1

Mindenikünk tudniillik az ő felebarátjának kedveskedjék annak javára, épülésére.
Rm 15,2


IRGALMAS

Jézus irgalmas arcvonása hogyan hat rám?

Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.
1Jn 2,1

Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, a kik közül első vagyok én.
1Tim 1,15


BIZTOS TÁMASZT NYÚJTÓ

A támaszt adó Jézust hogyan látom ma?

Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.
Zsid 13,8

Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.
Rm 8,39


HATALMAS

Milyennek látom a hatalmas Krisztus arcvonásait?

Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét; hanem mint a kik szemlélői voltunk az ő nagyságának.
2Pt 1,16


HARCOS

Látom-e a harcos Krisztust?

Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze.
2Tim 2,3


SZABAD

Krisztus szabadsága miként él bennem most?

Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.
Gal 3,28


JÓZAN

Jézus józansága hogyan hat rám?

Annakokáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, a melyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelenik.
1Pt 1,13


ÖRÖMTELI

Hogyan látom az örömteli Jézust?

Szerelmes atyámfiai, a kik után úgy vágyakozom, ti én örömöm és én koronám, ekképen álljatok meg az Úrban, én szerelmeseim!
Fil 4,1


RENDSZERETŐ

Milyennek látom a rendszeretető Jézust?

A kiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az Ő segedelmével…
Ef 4,16


EGYÜTTÉRZŐ SZENVEDŐ

Krisztus szenvedő arcát milyennek látom ma?

Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben.
2Kor 4,10


TISZTASZÍVŰ

Hogyan hat rám Jézus tisztaszívűsége?

A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.
Kol 3,16


ERŐS

Az erős Krisztus arcvonása milyennek tűnik most számomra?

Hogy erősekké tegye a ti szíveteket, feddhetetlenekké a szentségben, a mi Istenünk és Atyánk előtt, a mikor eljő a mi Urunk Jézus Krisztus minden ő szenteivel egyetemben.
1Thess 3,13


EGYSÉGET TEREMTŐ

Hogyan látom Jézus egységteremtő erejét?

Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, a kitől van a mindenség, mi is ő benne; és egy Urunk, a Jézus Krisztus, a ki által van a mindenség, mi is ő általa.
1Kor 8,6

Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben.
1Kor 1,10


ÁLLHATATOS

Milyennek látom az állhatatos Jézust?

Szüntelenül emlegetve a ti hitetek munkáját, és a ti szeretetetek fáradozását, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységeteknek állhatatosságát, az Isten előtt, a mi Atyánk előtt.
1Thess 1,3


MEGÉRTŐ

Hogyan hat rám Jézus megértő arcvonása?

Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk.
Rm 15,1


SZORGALMAS

Milyennek látom a szorgos, tevékeny Jézust?

Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint teljesítsük; Akár szolgálat, a szolgálatban; akár tanító, a tanításban; Akár intő, az intésben; az adakozó szelídségben; az elöljáró szorgalmatossággal; a könyörülő vidámsággal mívelje.
Rm 12,8


KÖNYÖRÜLETES

Hogyan hat rám Jézus könyörületessége?

Ha annakokáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a Lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és könyörületességnek, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén.
Fil 2.1.28.


ÖNZETLEN

Milyennek látom az önzetlen Jézust?

Mert mindenki a maga hasznát keresi, nem a Krisztus Jézusét.
Fil 2,21


MEGBOCSÁTÓ

Krisztus bocsánata miként él bennem most?

Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.
Rm 8,1


REMÉNYKEDŐ

A reménykedő Jézus hogyan hat rám?

A békesség Istene pedig, a ki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat Jézust, tegyen készségesekké titeket…
Zsid 13,20

Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, a ki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által.
1Pt 1,3


GAZDAG

Hogyan látom ma Jézus gazdagságát?

Sőt annakfelette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem.
Fil 3,8


SZEGÉNY

Milyennek látom a szegény Jézus arcát?

Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.
2Kor 8,9


KÉSZSÉGES

Milyennek látom Jézus készségét?

Tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, a mi kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, a kinek dicsőség örökkön örökké. Ámen.
Zsid 13,21